“อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร”

microsoft (25)

งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน” ได้รับเกียตริจาก ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำเอกสารด้วย Microsoft office” โดยมี ดร.มณีภรณ์  ภูริพัฒน์ และ คุณจิระยุทธ สุปัญญาบุตร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (ERP) 2504, 2506  คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิก