ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปี 2560

วันที่ 22 กันยายน 2560 ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานเกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้คณบดีบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ปัจจุบันและผู้เกษียณอายุราชการสังกัดคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดย รศ.จรูญลักษณ์ คงทวีสกุลเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ต่อด้วยพิธีมอบโล่ให้ผู้เกษียณอายุราชการ ม.ราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม