เจ้าหน้าที่งานการเงิน

finance_1

นางสาวมลิวรรณ ชัยฮะนิจ
Miss. Maliwan Chaihanich
หัวหน้างานการเงิน
E-mail :maliwan.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
finance_2

นางสาวกาญจนา กูรสุรพงศ์
Miss. Kanchana Koonsurapong
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
E-mail :kanchana.ko@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
finance_3

นางสาวนันทิดา ไกรประสิทธิ์
Miss. Nantida Kaiprasitthavorn
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
E-mail :nantida.kr@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104
finance_4

นายพงศพร สุดจิตร์สมโภชน์
Miss. Pongsaporn Sudjitsompoch
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
E-mail :pongsaporn.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2104