เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการแก่สังคม

acc28
อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์
Mr.Phonlaphat Phoonlaboon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
E-mail : Phonlaphat.P@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2345
Mana-02
อาจารย์จิราวรรณ แก้วจินดา
Miss. Jirawan Kaeojinda
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
E-mail : jirawan.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2323
cpe2
นางสาวอัจฉรา พรมสารี
Mrs. Achara Promsaree
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail :achara.p@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2310
cs-bus-02
พรวิภา พุทธาโร
Pornvipa Puttaro
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail :pornvipa.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307