เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการแก่สังคม

cpe2
นางสาวอัจฉรา พรมสารี
Mrs. Achara Promsaree
เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail :achara.p@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2310

นางสาววิจิตตรา พลพิทักษ์
Mrs. Achara Promsaree
เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail :wijittra.p@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2310