เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการแก่สังคม

Man_18(Small)นางศรีนาย คุเณรทราศัย
Mrs. Srinai Kunantrasai
: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
: หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail :srinai_k@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
  
service01
นางสาวทัศนียา นุ่นปาน
Miss.Tassaneeya Nunpan
เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail : tassaneeya.nu@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2310

นางสาวภัทรนันท์ ประมาณ
Miss.Pattaranan Praman
เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการแก่สังคม

E-mail : pattaranan.Pr@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2310