เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนา

สาขาการเงิน-13
อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์
Mr.Pheeranadh Yathip
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
E-mail :Pheeranadh.y@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2322
research01
นางกัณหา โฉมศรี
Mrs. Kanha Chomsri
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานวิจัยและพัฒนา

E-mail : newdamdame@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307