เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนา

teacher_4-smallนางสาววริสรา ยงยิ่งประเสริฐ
Miss Walisara Yongyingprasert
: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
: หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

E-mail : Kulisara.y@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307
research01
นางกัณหา โฉมศรี
Mrs. Kanha Chomsri
เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนา

E-mail : newdamdame@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2307