เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

Man_12ผศ.จิรพร มหาอินทร์
Asst. Prof. Jiraporn Mahain
: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
: หัวหน้างานสหกิจศึกษา

E-mail : jiraporn.ma@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2333
cpe1
นางกัลยา แก้วแสนชัย
Mrs. Kanlaya Kewsanchai
เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

E-mail :kanlaya.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2310
cpe2
นางสาวอัจฉรา พรมสารี
Mrs. Achara Promsaree
เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

E-mail :achara.p@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2310