เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

archives_2

นางสาวสมฤทัย สายใจ
Miss.Somrutai Saijai
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
E-mail :somrutai.s@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2108
aIMG_3154

นางสาวอุทุมพร นรเศรษฐ์สิงห์
Miss.Utumporn Norraseatsingh
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
E-mail :Utumporn.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2108