เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

Man_5
นางสาวบุญเรียม ทะไกรราช
Miss Boonriem Tagairach
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้างานหลักสูตร

E-mail : lamriem1@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2334
 Course1
นางสาวรุ่งอุษา คำร้อยแสน
Miss Rungusa khamriosean
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

E-mail : rungusa.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2301