เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 building001

นางสาวมรกต ยิ้มนิยม
Miss.Morakot Yimniyom
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail :apple_3230@hotmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2111
 building002

นายบรรชา หลีช้างใต้
Mr.Buncha Leechangtai
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail :bunchana@gmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2111
 building003

นายสุจิน ยิ้มเนียม
Mr.Suchin Yimniam
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
E-mail :sim_ple@hotmailc.om
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2111