เจ้าหน้าที่ประสานสาขาวิชา

link1
นางสาวประภัสสร ชูดวง
Miss. Prapatsorn Choodoung
เจ้าหน้าที่ประสานสาขาวิชาการบัญชี

E-mail :prapatsorn.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2341
link2
นางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี
Miss Sirintip Kuljittree
เจ้าหน้าที่ประสานสาขาวิชาการตลาด

E-mail :sirintip.k@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2354
link3
นางสาวศจี ชมภูอ่อน
Miss Kanchana Koonsurapong
เจ้าหน้าที่ประสานสาขาวิชาการจัดการ

E-mail :sajee.c@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2332
link4
นางสาวจงดี มั่นจิตกตัญญู
Miss. Chongdee munchitlkatunyu
เจ้าหน้าที่ประสานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

E-mail :@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2310