เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

นศ.สหกิจศึกษาภาค 1และ2-59 ปี4 รหัส 56

นักศึกษา ปี 3 (รหัส 57 ปกติ)-1