แจ้งชดเชยการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2560 ที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ และตรงกับการจัดกิจกรรม เพื่อให้การเรียนการสอนครบถ้วน จึงขออนุมัติให้อาจารย์สอนชดเชยตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

–แจ้งเพื่อทราบ–