แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1.มีฐานะยากจน
2.เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
3.มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
4.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
5.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สามารถส่งเอกสารได้ที่งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามข้อมูล 02-665-3555 ต่อ 2404
ตั้งแต่บัดนี้ – 2 มกราคม 2561