สืบสานวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา 2560

ในวันที่วัน 7 กรกฎาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมกับ ธนาคารธกส. ธนาคารออมสิน และชุมชนนางเลิ้ง ได้จัดกิจกรรมโครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเพณีไทย และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับคณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพร้อมกันนี้ได้มีการให้ทุกหน่วยงาน คณาจารย์ รวมถึงนักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญถวายเทียนพรรษา รวมทั้งหมด จำนวน 12,703.50 บาท จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก