โครงการถ่ายทอด โมเดลธุรกิจการบูรณาการธุรกิจฟาร์มผักไฮโดร์โปรนิกส์

คณะบริหารธุรกิจมทร.พระนคร ร่วมกับโรงเรียนนายเรือ เทศบาล และอบจ.สมุทรปราการ จัดโครงการถ่ายทอด “โมเดลธุรกิจ: การบูรณาการธุรกิจฟาร์มผักไฮโดร์โปรนิกส์” เริ่มตั้งแต่การสอนปลูกผักแบบ NFT และ DFT โดย การทำราง การแปรรูป โดยจัดอบรมทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 กุมภาพันธ์ 2560
ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมด้วย พลเรือตรีบวร มัทวานุกูล เสนาธิการโรงเรียนนายเรือสมุทรปราการ คุณสุกัญญา อัศวเหม ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และ ว่าที่พันตรีสุทัศ ใจเย็น รองปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมเปิดโครงการ “โมเดลธุรกิจ: การบูรณาการธุรกิจฟาร์มผักไฮโดร์โปรนิกส์” ณ ชุมชนนาวีปากน้ำ ในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ซึ่งในการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.รัตนา อังกสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าของฟาร์ม บ้านผักไฮโดรมาเป็นวิทยากร โดยมีชาวบ้านชุมชนนาวีปากน้ำ และชุมชนอื่นให้ความสนใจจำนวนมาก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก