โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ 1

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน” โดยมี ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และในการนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยของแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อที่จะทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นมาตรฐานเดียวกัน และผู้ปฏิบัติงานได้ทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใดและกับใคร อีกทั้งยังทำให้ข้อผิดพลาดในการทำงานลดน้อยลงและบุคลากรสามารถทำงานแทนกันได้อย่างเป็นระบบ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2560 ณ รีสอร์ทบ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดย งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าว/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก