โครงการสร้างความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 2561

โครงการสร้างความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายใน ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและควบคุมภายใน โดยมี ผศ.จำนงค์ จันทโชโต รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร” และ “การนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” โดยได้รับเกียรติจากคุณประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และกิจกรรม Workshop ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร