โครงการ “พัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปวช.”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร จัดโครงการ “พัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษและเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิเศษ วัฒนวิฑูร ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร (พ.พ.) รุ่น 2508 เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติ”
ในการนี้ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ แลได้รับเกียรติจาก อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง หัวหน้าโครงการหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ ห้องเรียน 2104 อาคาร 2 ชั้น 1 คณะบิรหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก