โครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย ครั้งที่ 2”

โครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย”

วันนี้ (16 กันยายน 2559) คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดโครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบีดคณะบริหารธุรกิจให้เกียรติรับมอบโล่โครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร กิจกรรมภายในงานได้มีการเสวนาในหัวข้อ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” เพี่อให้นักศึกษาเกิดความรู้แบละความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษาและลดปัญหาการทำแท้งไม่พึงประสงค์ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีการสร้างอนาคตที่ดีในการได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย และประสบความสําเร็จในชีวิตให้กับนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยวิทยากร นายแพทย์กิติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการกรมอนามัย และนายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพญาไท 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก