โครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” 2560

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจ และ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดโครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดและรับมอบโล่โครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” พร้อมมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรโดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจเปิดผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงานได้มีการเสวนาในหัวข้อ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” เพี่อให้นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษาและลดปัญหาการทำแท้งไม่พึงประสงค์
โดยวิทยากร นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพญาไท 2 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก