ไหว้ครู “ศิษย์น้อมวันทา บูชาครู” (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้ (5 สิงหาคม 2560) คณะบริหารธุรกิจได้จัดพิธีไหว้ครู “ศิษย์น้อม วันทา บูชาครู” (ภาคสมทบ) โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก