คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

_MF04908
_MF04941
_MF04940
_MF04935
_MF04934
_MF04931
_MF04928
_MF04923
_MF04916
_MF04912

ข่าวประกันคุณภาพ

วานนี้ (7 กันยายน 2558) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ซึ่งผลประเมินการตรวจในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะมีดังนี้ ผศ.ดร.วสุธิดา นุริตมนต์, อ.อโณทัย ทิพเนตร ,ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี ,อ.ทศพล ปรีชาศิลป์ ,ผศ.วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ  และ ดร.ณัฐวิภา วิริยา คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ทั้งนี้ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ขอขอบพระคุณประธานและกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ตลอดจนผู้กำกับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดประเมินคุณภาพในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ – สุวิทย์ อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ