โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2559

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2559
งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ซึ่งมีนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจาก 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการ การเงิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ และธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์นิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ หัวหน้าฝ่าย ประสานงานกิจกรรม โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และ คุณเรวัต สังข์ช่วย (DJ พี่น้ำเย็น) เป็นวิทยากรพิเศษ ซึ่งการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ กรอบแนวคิด และเห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการเขียนรายงานโครงงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก