น้อมจิต วันทา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบ)

น้อมจิต วันทา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบ)

วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจได้จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาครู” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ดูภาพเพิ่มเติมที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ : RMUTPBUS

เรื่องรักๆ ต้อง “Yong Love รักเป็นปลอดภัย”

 

เรื่องรักๆ ต้อง “Yong Love รักเป็นปลอดภัย”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “Yong Love รักเป็นปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีความรักในวัยเรียนให้กับนักศึกษา และให้นักศึกษาเกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการมีความรักอย่างมีสติ การแสดงออกต่อคนรักอย่างเมาะสม การคบเพื่อนเพศตรงข้ามจนถึงการรู้จักวิธีการจัดการกับปัญหาได้อย่างเมาะสม อีกทั้งยังได้มีกิจกรรมสันทนาการ ชมคริปความรู้ จากกรมอนามัย และการเสวนาในหัวข้อ “Yong Love รักเป็นปลอดภัย” โดย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริยพันธุ์ นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพญาไท 2 และ คุณวรชาติ ธรรมวิจินต์ (ดีเจพล่ากุ้ง) ดารานักแสดง ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
โครงการ : คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รูปภาพเพิ่มเติมที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ : RMUTPBUS

สาขาวิชาการตลาดร่วมกับ บริษัท A.P honda จำกัด จัดประกวดแผนการตลาดเพื่อพัฒนานักศึกษา

 
 
ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ Marketing plan contest โครงการ 11 by Ap honda ประจำปีการศึกษา 2561 และ ดร.ณัฐชา ธำรงโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดเป็นผู้ดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดแผนการตลาดในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนอย่างมีระบบ การสร้างสรรค์ผลงานด้านการตลาด และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย
 
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
โครงการโดย : สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : RMUTPBUS

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-2562

ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำเดือนครั้งที่ 1/2561-2562 โดยมี ไลออนส์ ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์สยาม เซ็นเทนเนียล กรุงเทพ เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุระสงค์เพื่อประกาศสิ้นสุดคณะกรรมการบริหารสโมสรปี 2560-2561 และ พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-2562 อีกทั้งยังได้มอบทุนการศึกษา ให้กับสมาชิกลีโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศสอบคัดเลือกนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาจีนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 5 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ “เมี่ยงคำบัวหลวง”

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมโครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ “เมี่ยงคำบัวหลวง” ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” By GSB โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมศักยภาพของนักศึษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่าย การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บูรณาการงานวิจัยด้านพลังงาน “โซล่าร์เซลล์ทุ่นลอยสำหรับทะเล”

มทร.พระนคร จับมือ 7 มหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐ-เอกชน ร่วมประชุมหารือ กฟผ. บูรณาการงานวิจัยด้านพลังงาน “โซล่าร์เซลล์ทุ่นลอยสำหรับทะเล”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน อ.สุวีณา รุ่งโรจน์รัตนากร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ อาจารย์-นักวิจัยจาก 7 มหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐ เอกชน ร่วมประชุมหารือ กับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) โดยมี ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ (ช.อวม.) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ดร.ชนะพันธ์ คงนาม ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และทีมบุคลากรด้านพลังงาน เพื่อหารือแนวทางงานวิจัย “โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากสถานีโซล่าร์เซลล์ทุ่นลอยสำหรับทะเล” ซึ่งงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพลังงานใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า และเป็นต้นแบบของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดของภาคใต้ (สถานีโซล่าร์เซลล์ทุ่นลอยสำหรับทะเล)

โดยงานวิจัยดังกล่าว เป็นการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการด้านพลังงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ Swimsol สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ทีมอาจารย์-นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และ IOT จาก 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริหารธุรกิจจัดกิจกรรม “เรื่องเงินเรื่องง่าย By กรุงศรี 102”

ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดงาน “วันเปิดเรียน Krungsri Retail Banking Academy” เรื่องเงินเรื่องง่าย By กรุงศรี 102 โดยมีคุณพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม อีกทั้งยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร โดยทีมงานธนาคารกรุงศรี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมโดย : สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

ติดจามภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ : RMUTPBUS

สอบวัดความรู้หลังเรียนปรับพื้นฐานโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ

วันนี้(23 มิถุนายน 2561) เวลา 13.00 น. งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดสอบวัดความรู้หลังเรียนปรับพื้นฐานโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ : rmutpbus

สอบวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการจัดการสอบวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติและเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ  : rmutpbus