การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ

 

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ” จากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม อาทิเช่น กิจกรรม “เข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจงาน และสุนทรียสนทนา” กิจกรรม”Mindset” กิจกรรม “จุดแข็งจุดอ่อน” และ การทำ Work shop โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ รวยรวยและคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
โครงการโดย : งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ

 

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2561 (2)

ประมวลภาพถ่ายบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2561 (2)

 

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ

ประมวลภาพถ่ายบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2561

ประมวลภาพถ่ายบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2561

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

การสัมมนาเรื่อง “Business Opportunity in Thailand”

วันที่ 25 เมษายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ Executive MBA program มหาวิทยาลัย Paris-Dauphine ประเทศฝรั่งเศส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Business Opportunity in Thailand” และได้รับเกียรติจาก อ.นภพรรษ ฤดีสุนันท์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และผู้รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (ห้องประชุมสัญจร) อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี รอบ TCAS โควตา 2 (มัธยมปลาย)

วันที่ 18 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี รอบ TCAS โควตา 2 (มัธยมปลาย)

ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ

 

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 7204 ชั้น 2 อาคาร 90 ปี

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

การพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การพัฒนาและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ” โดยมี ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่ นายบุญเลิศ เต็มคอน ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านถ้ำเสือ รวมไปถึงคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นได้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการตลาดให้แก่สมาชิกชุมชนบ้านถ้ำเสือเพื่อสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรฐกิจพอเพียง การสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชนบ้านถ้ำเสือ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด ต่อไป ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและกำหนดสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

คลิกที่นี่!!!

ลงทะเบียนแจ้งขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

งานกิจกรรมสโมสรฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนแจ้งขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.      ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ 

ขั้นตอนการขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้

  1. นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดของตนเองว่าผ่านหรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. หากผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาเขียนใบคำร้องขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  3. ยื่นคำร้องที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตรงตามเกณฑ์หลักสูตรที่กำหนดไว้หรือไม่
  4. นำเอกสารชำระเงินที่การเงินคณะ
  5. นำเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงินส่งที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ

เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียม

1.แบบขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Student Activity transcript)

ดาวน์โหลด

2. รูปถ่ายชุดครุย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา

 

**หมายเหตุ : หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คุณธีระวัฒน์   เพ็ญภินันท์ เบอร์โทรศัพท์ 084-699304 คุณมณฑิรา  แจ้งเนตร 093-9521981 หรือ 02-665-3555 ต่อ 2401,2402

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว