“โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม […]

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม […]

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง […]

“การบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “บทบาท พ่อ-แม่ ในศตวรรษที่ 21”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ดร.พรวรรณ มากลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุติพร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “บทบาท […]

โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – […]

โครงการการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัด “โครงการการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ” เพี่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจ […]

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่โลกธุรกิจในศตวรรษที่ 21“หล่อหลอมรวมกันก้าวทันการเปลี่ยนแปลง”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่โลกธุรกิจในศตวรรษที่ 21“หล่อหลอมรวมกันก้าวทันการเปลี่ยนแปลง” […]