คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพุทธศาสนา “พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยมี […]

“โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม […]

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม […]