โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – […]

โครงการการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัด “โครงการการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ” เพี่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจ […]

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่โลกธุรกิจในศตวรรษที่ 21“หล่อหลอมรวมกันก้าวทันการเปลี่ยนแปลง”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่โลกธุรกิจในศตวรรษที่ 21“หล่อหลอมรวมกันก้าวทันการเปลี่ยนแปลง” […]

ประเด็นปัญหาธุรกิจทิศทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศไทย

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาวิชาการ “ประเด็นปัญหาธุรกิจทิศทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศไทย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรญา เชตุพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน […]

เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา” ดร.ปริญญา มากลิ่น […]