ประกาศรายชื่อและรายละเอียด ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS Portfololio (มัธยมปลาย)และประเภทกรณีพิเศษ (โควตา) ปวช./ปวส.

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS

รายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ข้อเขียน) กรณีพิเศษ (โควตา)ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดห้องสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา)ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาวิชาการบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาวิชาการตลาด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาวิชาการจัดการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาวิชาการเงิน

 

ขอเชิญร่วมการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ Digital Business Startup หัวข้อ “Sky Route”

ขอเชิญสมัครร่วมการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ Digital Business Startup

หัวข้อ “Sky Route

สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

งานพระนครวิชาการ ครั้งที่ 6

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก