โครงการสร้างความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 2561

โครงการสร้างความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายใน ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและควบคุมภายใน โดยมี ผศ.จำนงค์ จันทโชโต รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร” และ “การนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” โดยได้รับเกียรติจากคุณประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และกิจกรรม Workshop ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ จันทโชโต รองคณบดีฝ่ายวางแผน และ ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้คำชี้แจงและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ กฏระเบียบของการเบิกจ่าย และการจัดโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ข่าว / ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปี 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560

Continue Reading →