เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร

นายทิชัย อินทนิล
Mr. Tichai Intanin
เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร
E-mail : tichai.i@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2103
นายอัครพนธ์ ฤทธี
Mr. Aakaraphon Rittee
เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร
E-mail : aakaraphon.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2101