ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการสอบวัดระดับความรู้ ตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Update 28/05/60)

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

ปฏิบัติในการเข้าสอบ

1.ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
2.ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่หน่วยงานรัฐออกให้ โดยมีรูปแสดงตัวตน อยู่ในสภาพสมบูรณ์และยังไม่หมดอายุแสดงต่อคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ
3.ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด กระดาษ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดและอุปกรณ์อื่นที่ไม่จำเป็นเข้าห้องสอบ
4.ไม่อนุญาตให้สวมเครื่องประดับ (นาฬิกา) เข้าห้องสอบ
5.ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที หลังจากนั้นไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
6.เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว นักศึกษาต้องนั่งประจำที่ของตนเองห้ามเดินไปที่อื่น และห้ามพูดคุยกับผู้เข้าสอบคนอื่น
7.ไม่อนุญาตให้เปิดหรือทำข้อสอบก่อนจนกว่าจะได้ยินประกาศจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น
8.หากพบว่าทุจริตหรือส่อให้สงสัยว่าทุจริตให้กรรมการคุมสอบมีสิทธิขอค้นร่างกายผู้เข้าสอบและยุติการสอบทันที
9.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างสอบ
10. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ