ข่าวกิจกรรม

“Fit ร่างกาย Fit สมอง พิชิต Final”

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเต้นแอโรบิค “Fit ร่างกาย Fit สมอง พิชิต Final”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเต้นแอโรบิคเตรียมร่างกายและสมองให้พร้อมเพื่อพิชิต Final ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล