หน้าแรก ฝ่ายวางแผน

งานแผนยุทธศาสตร์

Bus Retreat 2017 ดาวน์โหลด
University Reprofiling ดาวน์โหลด
แผนที่ทางยุทธศาสตร์ของ มทร.พระนคร ดาวน์โหลด
KPI แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
ตารางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด


งานแผนและงบประมาณ

แบบเสนอขอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
แบบเสนอขอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
แบบเสนอขอโครงการด้านสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด
ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
ง.5 รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
แผนดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด

งานติดตามและประเมินผล

แบบรายงานผลดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลด


งานบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ จันทโชโต
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.