Best Tips for Applying for a Job

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 งานจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการสัมมนา “Best Tips for Applying for a Job” โดยได้รับเกียรติจากคุณกัญจรัช ตังทัตสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President สายบริหารการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และคุณอนัคฆ์ ตังทัตสวัสดิ์ Project Manager at JPMorgan Chase & Co., เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและเทคนิคในการสมัครงานสำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเข้าฟังสัมมนา ณ ห้องมงคลอาภา 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร