International Marketing for Entrepreneur

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 งานจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการสัมมนา “International Marketing for Entrepreneur” โดยได้รับเกียรติจาก Proferssor Dr.Udo Klaiber จากมหาวิทยาลัย DHBW Ravensburg ประเทศเยอรมันนี เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและเทคนิคในการทำธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาเข้าฟังการสัมมนา

 

Download