การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ (กิจกรรมวันที่ 1)

วันนี้ 17 สิงหาคม 2560 งานหลักสูตรและงานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จำนงค์ จันทโชโต รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิด และยังได้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมิล พิชญไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล และผศ.อารยา บูรณะกูล มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำผลงาน ตำราวิชาการและการจัดทำ มคอ. ทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างและพัฒนา ส่งเสริมพร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการนำเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา ต่อไป

Download  แนวปฏิบัติที่ดี : การเขียนเอกสารประกอบการสอนให้ผ่านการประเมิน