การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ (กิจกรรมวันที่ 2)

วันนี้ 18 สิงหาคม 2560 งานหลักสูตรและงานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ” โดยมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมิล พิชญไพบูลย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำผลงาน ตำราวิชาการและการจัดทำ มคอ. ทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างและพัฒนา ส่งเสริมพร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการนำเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมิล พิชญไพบูลย์และ รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำผลงาน ตำราวิชาการและการจัดทำ มคอ. ทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างและพัฒนา ส่งเสริมพร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการนำเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง