การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 งานจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มณีภรณ์ ภูริพัฒน์ และ คุณจิระยุทธ สุปัญญาบุตร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับการสร้าง Google Form เพื่อเก็บข้อมูลโดยการสร้างคำถามประเภทต่าง ๆ โดยบรรยาย ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (ERP) 2504, 2506 คณะบริหารธุรกิจ