การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน อาทิ Gmail, Google Drive, Google Doc ฯลฯ เป็นชุดเครื่องมือในการทำงาน และการสื่อสารร่วมกัน เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน ซึ่งการทำงานไม่จำเป็นว่าต้องทำงานอยู่ที่ในสำนักงานเท่านั้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่บุคลากรควรเข้าถึงเอกสารงานสาคัญได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Google Suite ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถจัดเก็บงานได้อย่างเป็นระบบ ทางานร่วมกันได้รวดเร็วขึ้น มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน และมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามงาน เพื่อการสะท้อนผลในภาพรวมของการดำเนินงานร่วมกัน ให้เกิดเป็นแนวทางในการนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาองค์รวม และวางแผนขับเคลื่อนไปสู่ระดับปฏิบัติที่ดี

ดังนั้น งานจัดการความรู้ จึงจัด “งานการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน” โดยที่บุคลากรในคณะบริหารธุรกิจ ฯ จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจแนวคิด หลักการ การทำงานที่ทันสมัย ประยุคใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการทำงาน ลงสู่การปฏิบัติพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ต่างๆได้ทันท่วงที โครงการนี้ จึงถือเป็นกลไกสาคัญในการทางานเชิงบูรณาการ การบริหารงานเชิงสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของคณะฯ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อนำมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่เป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ได้รับเกียรติจากอ.เกียรติศักดิ์ ลาภพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (ERP) 2504, 2506 คณะบริหารธุรกิจ