การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ

งานจัดการความรู้ (BUS KM) ร่วมกับฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ และ รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งมีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมธรรมนูญสุวิทย์ ห้อง 2217, ห้อง 7202 และห้อง 7204 คณะบริหารธุรกิจ