การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์

งานจัดการความรู้ (BUS KM) ร่วมกับงานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์” สำหรับพนักงานสายสนับสนุน ได้รับเกียตริจาก ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำเอกสารด้วย Microsoft office” โดยมี ดร.มณีภรณ์ ภูริพัฒน์ และ คุณจิระยุทธ สุปัญญาบุตร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (ERP) 2504และห้อง 2506 คณะบริหารธุรกิจ