การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ

งานวิจัยและพัฒนาร่วมกับงานจัดการความรู้ (BUS KM) คณะบริหารธุรกิจฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ” คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ได้รับเกียรติจาก คุณเวชยันต์และผศ.มาเรียม นะมิ เป็นวิทยากร โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวทางและเทคนิคที่เหมาะสมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ณ ฟิชเชอร์แมน หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี