The Personal Emergenetics Profile

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 งานจัดการความรู้ร่วมกับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศได้จัดการเสวนาเรื่อง “The Personal Emergenetics Profile” โดยได้รับเกียรติจาก Mr.David Huibers มหาวิทยาลัย Nyenrode Business University ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับ Emergenetics Profile เป็นเครื่องมือประเมินทางจิตวิทยาที่ยึดหลักการทำงานของสมอง  โดยผสมผสานทฤษฎีการทำงานของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาของ Dr.Roger Sperry และทฤษฎีการวิวัฒนาการของสมองทั้งสามชั้นตาม Triune Brain Theory ของ Dr.Paul MacLean มาเป็นพื้นฐานในการประเมินคุณลักษณะทางความคิด (Thinking Attributes) ของคนเรา โดยงานเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นที่ ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร