ร่วมพลัง คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกธุรกิจ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาอาจารย์ก้าวทันโลกธุรกิจ ณ จังหวัด ซึ่งต่อเนื่องจากวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2560 และได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง “ร่วมพลัง คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกธุรกิจ” เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ และ การสร้าง Team work เพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดย คุณวรัญญาณ์ ศรีวงศ์ และคณะ จากนั้น วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้เข้าร่ยวมโครงการได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน