แนวปฏิบัติที่ดี

knowledge

ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
  • Bus Tutorial System” สร้างจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “The Tutorial System at Harvard University” วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (ห้องประชุมสัญจร)
  • 10 เทคนิคการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ” สร้างจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Gen Y พันธุ์ซ่า กล้าท้าธุรกิจ” วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี (ชั้น 6)
  • วิธีทำเหมืองข้อมูล” สร้างจากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) กลุ่มชุมชนคนสารสนเทศเรื่อง “เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ทางธุรกิจ” วันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2305
  • การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ” สร้างจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ศิลปการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ : ประสบการณ์จากการเป็นบรรณาธิการ (ภาคภาษาไทย)” วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ
ปีงบประมาณ 2557