ติดต่อเรา

ศูนย์การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
TEL : 0-2665-3555 ต่อ 2361
FAX : 0-2282-9109
E-mail address  :  rattanavalee.m@rmutp.ac.th
Website  :  http://bus.rmutp.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/BUSkm