ประกวดออกแบบโลโก้ “คณะบริหารธุรกิจ”

LOGO DESIGN CONTEST ประกวดออกแบบโลโก้ “คณะบริหารธุรกิจ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท

รายละเอียดการจัดทำผลงาน

  1. ส่งผลงานเป็นแบบภาพนิ่ง ขนาด A4 ลงบนกระดาษพื้นสีขาว พร้อมคำบรรยายแนวคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ สีและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 10 บรรทัด
  2. แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10/CS3/EPS/JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI) พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK และแบบตัวอักษร (Font) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ที่สามารถนำไปขยายไฟล์ขนาดใหญ่สำหรับจัดทำป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ และใช้ติดตั้งบนผนังอาคารได้ โดยบันทึกใส่แผ่น CD/DVD จำนวน 1 ชุด
  3. กรอกรายละเอียดใบสมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือE-mailที่สามารถติดต่อได้ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง) แนบมาพร้อมกับผลงาน (เอกสาร 1 ชุด ต่อผลงาน 1 ชิ้น)

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกคณะสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ท่าน/ทีมละไม่เกิน 3 ชิ้น)

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท

รางวัลชมเชย 500 บาท 2 รางวัล

กรอกใบสมัคร คลิก