การสัมมนาทางการตลาด THAILAND DIGITAL 4.0

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดสัมมนาทางการตลาดขึ้นโดยได้รับเกียรติจากผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในช่วงเช้าเป็นการสัมนาในรูปแบบงาน start up on facebook โดยมีคุณพิมพ์ณิกา ลวางกูรและคุณคุณาวุฒิ จิวะเจริญเป็นวิทยากรบรรยาย จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการสัมนาภายใต้รูปแบบงาน ตลาดลับจับเงินล้าน โดยมีหัวข้อสัมนาเรื่อง Digital Marketing Trends 4.0 โดยมีคุณสมเกียรติ ลิลิตประพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ภายในงานมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม