พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2560 ) ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อาจารย์กรรณิการ์ จะกอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2560-2561 ระหว่างธนาคารออมสิน กับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับ 16 สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น” พร้อมเปิด “มหาวิทยาลัยประชาชน” จัดหาอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย สร้างห้องเรียนภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่น มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และช่วยเหลือสังคม ในการนี้ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้มีอำนาจแทนธนาคารออมสิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และร่วมมือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ฯลฯ ให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ผู้ประกอบการอื่นๆ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs Start Up และอื่นๆ ให้ก้าวไปสู่ธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ณ ห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ