การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการคณะบริหาร-ราชวินิตมัธยม

วันนี้ (14 มิถุนายน 2560) ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ โรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยมี ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตมัธยม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย โดยสาระสำคัญของลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งนี้คือ การร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการใช้ทรัพยากรและห้องปฏิบัติการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาของคณะและโรงเรียน ทั้งนี้ มีผู้บริหารจากสองสถาบันร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา

ข่าว : ภาพข่าว งานสื่อสารองค์การคณะบริหารธุรกิจ